Isu-isu Dalam Projek Perumahan Terbengkalai di Semenanjung Malaysia: Pertukaran Syarat-Syarat, Sekatan-Sekatan Kepentingan dan Kegunaan Tanah – Bahagian Dua

Walaupun salah satu daripada syarat-syarat permohonan untuk mendapatkan lesen pemaju adalah suatu bukti bahawa pertukaran kategori jenis kegunaan tanah telah diluluskan oleh pihak berkuasa tanah, sebelum boleh sesuatu permohonan untuk mendapatkan lesen pemaju perumahan diproses dan diluluskan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), mengapa KPKT telah, dalam beberapa kes, meluluskan permohonan tersebut atau membaharuinya, sedangkan permohonan pertukaran kategori jenis kegunaan tanah masih belum lagi diluluskan oleh pihak berkuasa tanah?

 

Masalah di atas akan lebih menjadi lebih rumit lagi kerana Jadual A (Permohonan Untuk Mendapatkan Lesen Pemaju Perumahan) telah dimansuhkan dalam tahun 2007.  Antara syarat-syarat bagi mendapatkan lesen pemaju perumahan menurut Jadual A terdahulu adalah, seseorang pemaju pemohon perlu menyerahkan satu salinan kelulusan pertukaran kategori jenis kegunaan tanah dan bukti pecah-bahagi tanah yang terlibat. Namun begitu, dengan penggubalan peruntukan-peruntukan dalam Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) dalam tahun 2007, tanggungjawab-tanggungjawab ini mungkin tidak dikehendaki lagi. Selepas penggubalan Akta 118 dalam tahun 2007, Pengawal Perumahan mempunyai budi bicara penuh sama ada untuk meletakkan syarat atau tidak ke atas sesuatu permohonan bagi mendapatkan lesen pemaju perumahan. Dalam hal ini juga, ini bermakna, Pengawal boleh mengecualikan syarat bukti pertukaran kategori jenis kegunaan tanah dan pecah-bahagi tanah, dalam meluluskan permohonan untuk mendapatkan lesen pemaju perumahan.

 

Isu kedua pula adalah berkaitan dengan syarat-syarat bagi mendapatkan kelulusan permohonan untuk menukar kategori jenis kegunaan tanah.  Sekiranya syarat-syarat ini tidak dipenuhi, sesuatu permohonan untuk menukar kategori jenis kegunaan tanah boleh ditolak. Perkara ini boleh dilihat dalam kes Khau Daw Yau v. Kin Nam Realty Development Sdn. Bhd [1983] 1 MLJ 335.  Dalam kes ini, pihak berkuasa tanah telah meletakkan syarat bahawa dalam sesuatu penjualan tanah (yang dipecah-bahagi) berserta dengan bangunan-bangunan di atasnya, hendaklah memperuntukkan, sekurang-kurangnya, 30% jualan unit-unit rumah di atas tanah itu kepada pembeli bumiputra. Disebabkan kesemua unit-unit rumah telah dijual kepada  pembeli-pembeli bukan bumiputra, permohonan untuk pertukaran kategori jenis kegunaan tanah tidak dapat diluluskan. Ini menyebabkan projek pemajuan perumahan tersebut tidak dapat diteruskan kerana permohonan untuk pertukaran jenis kategori kegunaan tanah telah ditolak oleh pihak berkuasa tanah Kesannya pembeli-pembeli bukan bumiputra mendapatkan kerugian. Pada pandangan penulis, syarat-syarat yang ditetapkan bagi mendapatkan kelulusan pertukaran kategori jenis kegunaan tanah di atas adalah lebih sesuai untuk ditentukan oleh pihak berkuasa perancang tempatan kerana kes ini melibatkan dasar-dasar perancangan dan pemajuan serta ia tidak melibatkan dasar-dasar dan undang-undang kegunaan tanah. Justeru, pada pandangan penulis (Nuarrual Hilal Md. Dahlan), keputusan pihak berkuasa tanah dalam kes Khau Daw Yau tidak munasabah dan ini boleh menidakkan keesahannya.

One response to “Isu-isu Dalam Projek Perumahan Terbengkalai di Semenanjung Malaysia: Pertukaran Syarat-Syarat, Sekatan-Sekatan Kepentingan dan Kegunaan Tanah – Bahagian Dua

  1. Bolehkah anda memberi penerangan selanjutnya tntang kes Khau Daw Yau v. Kin Nam Realty Development Sdn. Bhd [1983] 1 MLJ 335?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s