ISU DALAM PRODUK PEMBIAYAAN PERUMAHAN ISLAM – BAY’ BITHAMAN AL-AJIL (‘BBA’): ‘BAYARAN JUALAN PENUH’ (FULL SELLING PRICE)

CIMB Sunway Seberang Jaya 32018 CIMB Bank Changoon

Citation: 

Md Dahlan, Nuarrual Hilal and Mohd Noor, Fauziah and Shuib, Mohd Sollehudin (2016) Isu dalam produk pembiayaan perumahan Islam – bay’ bithaman al-ajil (‘BBA’): ‘bayaran jualan penuh’ (full selling price). In: International Conference on Government & Public Affairs 2016 (ICOGPA2016), October 5th – 6th, 2016, School of Government, Universiti Utara Malaysia (UUM), Sintok, Kedah, Malaysia.

Abstract:

Perbankan Islam telah sejak seawal 1980an lagi diperkenalkan di Malaysia. Ia bermula dengan penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983 sehingga ke hari ini, perbankan Islam telah pesat berkembang di Malaysia. Pelbagai produk telah diperkenal dan diamalkan di Malaysia melalui perbankan Islam kepada awam. Antara produk-produk itu adalah Bay’ Bithaman al-Ajil (BBA), Musharakah al-Mutanaqisah (MM) dan Ijarah. Terdapat banyak isu dalam produk-produk ini. Antaranya adalah kewajipan pembayaran bayaran penuh sekiranya pembeli telah mungkir perjanjian sedangkan jumlah yang telah dibayar oleh bank/penjual kepada pemaju masih lagi pada kadar yang kurang daripada jumlah penuh itu. Pada pandangan penulis-penulis, praktis ini berlawanan dengan ajaran Islam yang menghendaki dilaksanakan secara adil dan ihsan. Metode penyelidikan kertas kerja ini adalah secara penyelidikan kajian kes dan doktrinal shariah. Di akhir penulisan ini, penulis-penulis akan mencadangkan penambahbaikan ke atas praktis yang ada.

Keywords: Bay’ Bithaman al-Ajil (BBA); Bayaran Jualan Penuh (full selling price); Isu-Isu; Kerugian Pembeli

Full paper: 2016 ResearchGate, WordPress & Linkedin BBA Jualan Penuh Isu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s